logo00  Terugkoppeling wijkoverleg Holendrecht

Datum    Donderdag 15 februari 2024
     
Aanwezig   Adri (actieve bewoner Holendrecht West); Shanti en Wim (Anand Jyoti), Anja, Susanne en Vincent (Bewonerscollectief Holendrecht West); Geertje, Ingrid, Mavis en Ron (Bewonersplatform De Laagbouw); Anouk (Civic Amsterdam); Dylan, Leila en Maureen (Community Center Mijehof); Jos (Eigen Haard); Anita (Holendrecht Schoon ZO gewoon); Eric (Huurdesbelangenvereniging Mijndenhof); Walter (Politie); Rob (Stadgenoot); Eve, Fleur, Mouna, Pricilla, Raphaël en Xaviera (Stradsdeel Zuidoost), Paulina (Venzo-Swazoom)

Afmeldingen   Lahcen en Guido (Stadsdeel); Kevon en Gilbrano (Venzo-Swazoom); Lenny (St. Woon); Naomi (THOR); Walia; Aman (Groene Hub); Sander (Stadgenoot); Sylvia (Politie), Terra Dakota en Roseline (Bewonerscollectief Holendrecht West)

Afspraken m.b.t. Wijkoverleg

 • Het doel van dit overleg is om formele en informele partners uit de wijk met elkaar te verbinden, informatie uit te wisselen over bestaande en goed lopende initiatieven en elkaar hierin te versterken.
 • Per platform/ organisatie een afvaardiging van 1 of 2 personen. Elk(e) platform/ organisatie vertegenwoordigt zijn achterban en informeert hen ook over de gemaakte afspraken in het overleg.
 • Vaste frequentie van eens per kwartaal, met de mogelijkheid om eerder bij elkaar te komen indien noodzakelijk. Stadsdeel faciliteert. Overeengekomen tijd is 18.15 uur inloop, 18.30 uur start overleg.

Bespreekpunten / signalen

 • De wens van St. Carabic is om inspraak te hebben in de verdeling van de 20 miljoen die vanuit Het Rijk naar Zuidoost komt.
 • Zwerfvuil en afval is een doorn in het oog in Holendrecht. Het idee is geopperd om een pilot te draaien op 2 hoven om dit hardnekkige probleem in gezamenlijkheid aan te pakken.
 • Leuzen (graffiti) op gebouwen die niet worden verwijderd. Dit wordt verder opgepakt door het Wijk Actie Team.
 • Parkeerdrukte op de M- en N-hoven; vanwege werkzaamheden zijn er parkeerplekken opgeheven waardoor de parkeerdruk extreem is. Hierdoor parkeert men op plekken waar dit niet toegestaan is, met als mogelijk gevolg dat zij hiervoor beboet worden.
 • Het idee is opgeworpen om een special/ thema avond te organiseren m.b.t. openbare ruimte, waarin we inhoudelijk door kunnen praten op dit onderwerp.
 • Behoefte aan een overzicht met alle stakeholders in Holendrecht.
 • De buurtapp is een fijn medium om elkaar te informeren over relevante onderwerpen en initiatieven in de buurt.

Lopende initiatieven

 • Nieuwjaarsreceptie met de bewonersplatforms en het gebiedsteam op 28 februari in Community Center Mijehof.
 • Per 22 februari a.s. is er wekelijks op de donderdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur een spreekuur Veiligheid in Buurthuis Holendrecht. Hier zijn Vrijdag 15 maart van 10.00 tot 14.00 uur organiseert Casa Jepi Makandra i.s.m. Eigen Haard een lentemarkt. Tijdens deze markt willen zij diverse zaken onder de aandacht brengen en ophalen bij bewoners. Op deze dag zullen ook de Groene Hub en vrijwilligers van Serve The City aanwezig zijn. Bewoners kunnen een plantje komen halen en er is eten en drinken.
 • Zaterdag 23 maart is de Landelijke Opschoondag 2024. Holendrecht Schoon ZO gewoon!neemt deel aan de Opschoondag. Dit geldt tevens voor Holendrecht Oost, op de Mijndenhof.

Actiepunten

  Onderwerp Actiehouder(s)
Brainstormen vormgeving pilot schoon Pricilla, Xaviera, Raphael
Contact leggen met Eve over toezeggingen Stadswerken Anja
Melding bij WAT over leuzen die niet verwijderd zijn Susanne
Check Communicatie intern: kan onderwerp ‘insluiping’
opgenomen worden op Politie website?
Walter
Login om te antwoorden